گواهینامه کودکان

این گواهینامه ویژه کودکان سنین دبستان و پیش دبستان می باشد که کتابهای زیر را با موفقیت به پایان رسانده اند:

 

 

                                                                                                                                                                                          

نام کتاب

مقطع

Backpack

Starter, 1, 2, 3

Pockets

1, 2, 3

 

گواهینامه کودکان