Rainbow Children

Level 1

همه کودکان لباس های خود را برای رفتن به مدرسه، صبح انتخاب می کنند. هنگامی که آنها به مدرسه می رسند، یک رنگین کمان زیبا با هم ایجاد می کنند.

کودکان در این داستان با واژگان مناسب برای لباس ها، رنگ و درس های مهمی در مورد تنوع آنها آشنا می شوند.

Rainbow Children