Jack and the Beanstalk

Level2

خانوداه Jack  و همسایگان شان فقیر هستند و امید کمی برای روستایشان وجود دارد. Jack پس از بالا رفتن از درخت لوبیا به غول بزرگی برمی خورد که طلا و حیوانات روستا را سرقت کرده است.

کودکان در این داستان با کمک تصاویر رنگارنگ Jack را در مواجهه با این غول همراهی می کنند. آیا او می تواند ثروت روستاییان را بازگرداند؟

Jack and the Beanstalk