یادگیری لذت بخش همراه با خواندن داستان

در کتاب‌های کارامل‌تری طراحی و تصویر‌سازی علاوه بر برانگیختن اشتیاق زبان‌آموزان، فرآیند یادگیری را نیز تقویت می‌کند. 

این مجموعه با زبانی ساده توسط نویسندگان آمریکایی، کانادایی، انگلیسی و استرالیایی نوشته شده و به کتاب‌ها طعم بین المللی می‌دهد. (کتاب خونای حرفه ای می‌دونند که کتاب طعم داره.)

مجموعه کتاب‌های کارامل‌تری در قالب استاندارد Lexile نوشته شده‌اند تا هر کتاب ضمن قرار گرفتن در سطح خود، پیشرفت مستمر را برای کودکان ممکن بسازد.

روال داستان چالشی بوده و ضمن توسعه مهارت‌های فکری کودکان، مهارت‌های زندگی را از طریق آشنایی با شخصیت‌های داستانی مختلف و نحوه عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف آموزش می‌دهد.

هر یک از کتاب‌های مجموعه کارامل‌تری به همراه یک کتاب کار ارائه می‌شوند که با کتاب داستان مطابقت کامل و دقیق داشته و فرآیند یادگیری را کامل می‌کند.

جدول‌های زیر سطوح این کتاب‌ها و مهارت‌های آموزش داده شده در هر سطح را نشان می‌دهد.

برای مشاهده کتاب‌ها، روی سطح مورد نظر کلیک کنید:

برای مشاهده کتاب ها روی سطح مورد نظر کلیک کنید
برای مشاهده کتاب ها روی سطح مورد نظر کلیک کنید
Writing
Speaking
Listening
Reading
Level
Can trace alphabet letters. Can copy English.​
Can sound out letters of the alphabet. Can sound out words and sounds through miming and imitation.
Can respond to simple pre-learned phrases and expressions. Can recognize and identify alphabet letter sounds.
Recognizes the alphabet. Can use phonics to decode simple words. Can match simple illustrations and words.
Starter
S
Can write alphabet letters. Can copy individual words. May be able to write small familiar words
Can sound out words and sounds through miming and imitation. Can produce isolated words and phrases.
Can understand a few key words and phrases. Can understand simple instructions.
Can recognize and read familiar sight-words. May be able to read short texts. Can phonetically decode familiar words.
Beginner
1
Can write small familiar words independently. May be able to construct simple sentences.
Can speak in fragments. Emulates dialogue from storybooks.
Can comprehend a few key words and phrases and simple structures.
Can match illustrations with narrative. May be able to identify story sequence. Can answer simple wh- questions relating to story.
Elementary
2
Can write simple sentences about self, family, or other highly familiar topics.
Can recognize limited number of words and phrases. Can make simple introductions and give basic information.
Can comprehend a few key words and phrases and simple structures.
Can identify topic in short simple texts. Can answer simple questions by consulting text to locate information.
Pre-Intermediate
3
Can write mostly simple sentences. Can write a set of simple instructions or a simple message.
Can retell reading passages. Can have a conversation but with some gaps.
Can broadly follow main ideas in formal/informal conversations at a slow speed.
Can read some passages with new vocabulary. How about… Can predict and decode to interpret new vocabulary in context.
Intermediate
4
Writes some compound sentences and may write complex sentences to report a series of events.
Can communicate well in predictable situations. Can use a few idioms. Can request and give information.
Can follow some informal conversation. Can comprehend a limited number of idioms.
Can identify specific detail by scanning. Can read texts with new vocabulary. May use bilingual dictionary.
Upper-Intermediate
5
Can write continuous texts. Can take notes and reproduce information given orally or visually of medium complexity.
Can speak with moderate to high fluency and accuracy. Can relate and request information for a variety of situations.
Follows main ideas in formal and informal conversations at a normal speed.
Can demonstrate comprehension by providing explanations. May personalize text and form opinions.
Advanced
6

The reasons why Caramel Tree Readers have been so successful

Colorful Illustrations
Carefully Graded Levels
High Quality Printing and Binding
Fun and Imaginative Stories
Life Skills
Exciting Themes
Critical Thinking Skills
Real English
carameltree2

Colorful illustrations

carameltree1

Carefully graded levels

carameltree2

High quality printing and binding

carameltree1

Fund and imaginative stories

carameltree2

Life skills

carameltree1

Exciting themes

carameltree2

Critical thinking skills

carameltree1

Real English