یادگیری لذت بخش همراه با خواندن داستان

در کتاب‌های کارامل‌تری طراحی و تصویر‌سازی علاوه بر برانگیختن اشتیاق زبان‌آموزان، فرآیند یادگیری را نیز تقویت می‌کند. 

این مجموعه با زبانی ساده توسط نویسندگان آمریکایی، کانادایی، انگلیسی و استرالیایی نوشته شده و به کتاب‌ها طعم بین المللی می‌دهد. (کتاب خونای حرفه ای می‌دونند که کتاب طعم داره.)

مجموعه کتاب‌های کارامل‌تری در قالب استاندارد Lexile نوشته شده‌اند تا هر کتاب ضمن قرار گرفتن در سطح خود، پیشرفت مستمر را برای کودکان ممکن بسازد.

روال داستان چالشی بوده و ضمن توسعه مهارت‌های فکری کودکان، مهارت‌های زندگی را از طریق آشنایی با شخصیت‌های داستانی مختلف و نحوه عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف آموزش می‌دهد.

هر یک از کتاب‌های مجموعه کارامل‌تری به همراه یک کتاب کار ارائه می‌شوند که با کتاب داستان مطابقت کامل و دقیق داشته و فرآیند یادگیری را کامل می‌کند.

جدول‌های زیر سطوح این کتاب‌ها و مهارت‌های آموزش داده شده در هر سطح را نشان می‌دهد.

برای مشاهده کتاب‌ها، روی سطح مورد نظر کلیک کنید:

برای مشاهده کتاب ها روی سطح مورد نظر کلیک کنید
Focus
Lexile
Total Words
Stories
Level
L
Basics: Learn the alphabet and phonics with interactive picture books and songs
Up to 300L
50-100
Alphabet and phonics
Starter
S
Expose: Learn new vocabulary through theme based picture books with target vocabulary
100L to 350L
200-300
Theme based picture books
Beginner
1
Explore: Develop reading skills with fun and familiar fairy tales
200L to 500L
500-700
Fairy Tales
Elementary
2
Excite: Create excitement in reading with a variety of fast-paced stories across genres
300L to 600L
1000
Magic 1000 word stories
Pre-Intermediate
3
Experience: Develop character analysis and discuss situations faced by the characters
400L to 700L
2000
Stories for personal growth
Intermediate
4
Expand: Discuss problem and resolution for each story by conducting a plot analysis
500L to 800L
4000
Adventure stories
Upper Intermediate
5
Excel: Develop reading fluency and discuss key themes with longer stories
550L to 900L
7000
Contemporary and Classic
Advanced
6
Writing
Speaking
Listening
Reading
Level
L
Can trace alphabet letters. Can copy English
Can sound out letters of the alphabet. Can sound out words and sounds through miming and imitation
Can respond to simple pre-learned phrases and expressions. Can recognize and identify alphabet letter sounds
Recognizes the alphabet. Can use phonics to decode simple words. Can match simple illustrations and words
Starter
S
Can write alphabet letters. Can copy individual words. May be able to write small familiar words
Can sound out words and sounds through miming and imitation. Can produce isolated words and phrases
Can understand a few key words and phrases. Can understand simple instructions
Can recognize and read familiar sight-words. May be able to read short texts. Can phonetically decode familiar words
Beginner
1
Can write small familiar words independently. May be able to construct simple sentences
Can speak in fragments. Emulates dialogue from storybooks
Can comprehend a few key words and phrases and simple structures
Can match illustrations with narrative. May be able to identify story sequence. Can answer simple wh- questions relating to story
Elementary
2
Can write simple sentences about self, family, or other highly familiar topics
Can recognize limited number of words and phrases. Can make simple introductions and give basic information
Can comprehend a few key words and phrases and simple structures
Can identify topic in short simple texts. Can answer simple questions by consulting text to locate information
Pre-Intermediate
3
Can write mostly simple sentences. Can write a set of simple instructions or a simple message
Can retell reading passages. Can have a conversation but with some gaps
Can broadly follow main ideas in formal/informal conversations at a slow speed
Can read some passages with new vocabulary. How about... Can predict and decode to interpret new vocabulary in context
Intermediate
4
Writes some compound sentences and may write complex sentences to report a series of events
Can communicate well in predictable situations. Can use a few idioms. Can request and give information
Can follow some informal conversation. Can comprehend a limited number of idioms
Can identify specific detail by scanning. Can read texts with new vocabulary. May use bilingual dictionary
Upper Intermediate
5
Can write continuous texts. Can take notes and reproduce information given orally or visually of medium complexity
Can speak with moderate to high fluency and accuracy. Can relate and request information for a variety of situations
Follows main ideas in formal and informal conversations at a normal speed
Can demonstrate comprehension by providing explanations. May personalize text and form opinions
Advanced
6

The reasons why Caramel Tree Readers have been so successful

Colorful Illustrations
Carefully Graded Levels
High Quality Printing and Binding
Fun and Imaginative Stories
Life Skills
Exciting Themes
Critical Thinking Skills
Real English