Look 'n' Say

کتاب حاضر به عنوان مقدمه ای بر مجموعه Magic Phonics تهیه گردیده است تا نوآموزان بین سنین 3 تا 4 سال در بدو شروع بتوانند مهارت های لازم برای شناخت بصری حروف و کلمات را کسب کنند.

در طول این کتاب فراگیران شکل 26 حرف زبان انگلیسی را همراه با 26 آوای مربوط به این حروف فرا می گیرند. در بالای هر صفحه، یک حرف هم به شکل بزرگ و هم کوچک نشان داده شده است. در میان صفحه، هر حرف بزرگنمایی شده و داخل آن نقطه شروع با دایره و جهت نگارش با فلش مشخص شده است. سپس نوآموزان با پررنگ کردن خطوط نقطه چین مشخص شده در پایین هر حرف برای قلم دست گرفتن و هدایت انگشتان در مسیر های تعیین شده تمرین می کنند. در پایین هر صفحه، دو واژه همراه با تصویر به عنوان مثالی برای حرف اصلی آمده است. بسیاری از فراگیران در این سنین قادر به ایجاد هماهنگی بین حرکت انگشتان و اعصاب مغزی که پیش نیاز نگارش حروف و یا طراحی و نقاشی کردن است را ندارند. لذا وجود چنین تمریناتی پیش از نگارش حروف ضروری می باشد.

در پایان هر نه حرف، قسمتی به عنوان (Revision) برای مرور بر حرف قبلی امده است که در این قسمت ها فراگیران نحوه ترسیم اشکال هندسی را که زمینه حروف انگلیسی می باشند تمرین می کنند. علاوه بر این، تمرینات برشی و تطبیقی این قسمت در ایجاد هماهنگی بین حرکت انگشتان و اعصاب مغزی بسیار موثر می باشند.

در پایان این کتاب قسمتی به عنوان (Numbers) برای آموزش اعداد از یک تا 20 اختصاص داده شده است که فراگیران از طریق تمرینات متعدد علاوه بر درک مفهوم اعداد، شکل عددی آنها را نیز فرا می گیرند.

Look 'n' Say Cover

Unit Walk-Through

Sample Lesson