در سه کتاب اول مجموعه مجیک فونیکس کودکان ۲۶ حرف و صدای الفبای انگلیسی را فرا گرفته و موفق به خواندن کلمات و جملات ساده می‌شوند.

هر درس در این کتاب‌ها با یک شعر و تصویر متناظر آن شروع می‌شود تا حرف مورد نظر را معرفی نماید. در صفحه بعد نحوه نگارش آن حرف و در صفحات بعدی تمرین نوشتن آن حرف گنجانده شده است.

صفحات مربوط به آموزش حرف A جهت درک بهتر شیوه آموزش کتاب در اینجا ارائه شده‌اند.

Look 'n' Say Unit Walk-Through

Decoding
فراگیری صدای حروف بزرگ و کوچک به طور هم زمان

Starting Point
محل گذاشتن انگشت اشاره برای شروع

Tracing
فراگیری جهت نگارش حروف با استفاده از انگشت اشاره و رنگ انگشتی

Letter Direction
استفاده از پیکان برای نشان دادن جهت حرکت انگشت اشاره در رنگ آمیزی حروف

Hand-Eye Coordination
تمرینات دست ورزی

Age Appropriate Pictures
استفاده از جانوران برای جذب بیشتر نوآموزان

Look and Say
روش کلی کلمه ای برای درک ارتباط نوشته و تصاویر

Coloring
رنگ آمیزی حروف اول،
فرصتی برای تامل در مورد صدای حروف