گواهینامه کودکان

این گواهینامه ویژه کودکان سنین دبستان و پیش دبستان می‌باشد که کتاب‌های زیر را با موفقیت به پایان رسانده‌اند:

 

نام کتاب
مقطع
Backpack
Starter, 1, 2, 3
Pockets
1, 2, 3