گواهینامه طلایی

به زبان آموزانی که مقاطع زیر را با موفقیت به اتمام رسانده اند، و از طریق موسسه به ما اعلام شده اند، گواهینامه طلایی اعطاء خواهد شد:

نام کتاب
مقطع
Backpack
پایان کتاب 6
Hey There
پایان کتاب 4
Summit
1A, 1B, 2A, 2B

گواهینامه نقره ای

به زبان آموزانی که مقاطع زیر را با موفقیت به اتمام رسانده اند، و از طریق موسسه به ما اعلام شده اند، گواهینامه نقره ای اعطاء خواهد شد:

نام کتاب
مقطع
Backpack
پایان کتاب 6
Hey There
پایان کتاب 4
Top Notch
1A, 1B, 2A, 2B

گواهینامه کودکان

این گواهینامه ویژه کودکان سنین دبستان و پیش دبستان می باشد که کتاب های زیر را با موفقیت به پایان رسانده اند:

نام کتاب
مقطع
Backpack
Starter, 1, 2, 3
Pockets
3 ,2 ,1

گواهینامه دوره اول مجیک فانیکس

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics طراحی شده و به زبان آموزانی که کتاب های اول، دوم و سوم دوره آموزشی مجیک فانیکس را گذرانده اند، اعطاء می گردد.

نام کتاب
مقطع
Magic Phonics
Step 1, 2 and 3

گواهینامه دوره دوم مجیک فانیکس

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics طراحی شده و به زبان آموزانی که کتاب های چهارم، پنجم و ششم دوره آموزشی مجیک فانیکس را گذرانده اند، اعطاء می گردد.

نام کتاب
مقطع
Magic Phonics
Step 4, 5 and 6