گواهینامه طلایی

به زبان آموزانی که مقاطع زیر را با موفقیت به اتمام رسانده اند، و از طریق موسسه به ما اعلام شده اند، گواهینامه طلایی اعطا خواهد شد:

گواهینامه نقره ای

به زبان آموزانی که مقاطع زیر را با موفقیت به اتمام رسانده اند، و از طریق موسسه به ما اعلام شده اند، گواهینامه نقره ای اعطا خواهد شد:

گواهینامه کودکان

این گواهینامه ویژه کودکان سنین دبستان و پیش دبستان می باشد که کتابهای زیر را با موفقیت به پایان رسانده اند:

گواهینامه دوره اول مجیک فونیکس

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics طراحی شده و به زبان آموزانی که کتاب های اول، دوم و سوم دوره آموزشی مجیک فونیکس را گذرانده اند، اعطا می گردد.

 

گواهینامه دوره دوم مجیک فونیکس

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics طراحی شده و به زبان آموزانی که کتاب های چهارم، پنجم و ششم دوره آموزشی مجیک فونیکس را گذرانده اند، اعطا می گردد.