گواهینامه طلایی

به زبان آموزانی که مقاطع زیر را با موفقیت به اتمام رسانده اند، و از طریق موسسه به ما اعلام شده اند، گواهینامه طلایی اعطا خواهد شد:

نام کتاب
مقطع
Backpack
پایان کتاب 6
!Hey There
پایان کتاب 4
Summit
1A, 1B, 2A, 2B

گواهینامه نقره ای

به زبان آموزانی که مقاطع زیر را با موفقیت به اتمام رسانده اند، و از طریق موسسه به ما اعلام شده اند، گواهینامه نقره ای اعطا خواهد شد:

نام کتاب
مقطع
Backpack
کتاب 4 و کتاب 5
!Hey There
1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B
Top Notch
Fundamentals, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

گواهینامه کودکان

این گواهینامه ویژه کودکان سنین دبستان و پیش دبستان می باشد که کتابهای زیر را با موفقیت به پایان رسانده اند:

نام کتاب
مقطع
Backpack
Starter, 1, 2, 3
Pockets
3 ,2 ,1

گواهینامه دوره اول مجیک فونیکس

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics طراحی شده و به زبان آموزانی که کتاب های اول، دوم و سوم دوره آموزشی مجیک فونیکس را گذرانده اند، اعطا می گردد.

 

گواهینامه دوره دوم مجیک فونیکس

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics طراحی شده و به زبان آموزانی که کتاب های چهارم، پنجم و ششم دوره آموزشی مجیک فونیکس را گذرانده اند، اعطا می گردد.