این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics طراحی شده و به زبان آموزانی که کتاب های چهارم، پنجم و ششم دوره آموزشی مجیک فونیکس را گذرانده اند، اعطا می گردد.

 
نام کتاب
Magic Phonics
مقطع
کتاب4، کتاب5، کتاب6